Kanser ve Beslenme


Kanser Forum


Akciğer Kanseri


Beyin Kanseri


Cilt Kanseri


Erkek Üreme SistemiKanserleri


Diğer Kanserler


Jinekolojik Kanserler


Bağırsak Kanseri Kolon - Rektum


Larinks Kanseri |Gırtlak - Boğaz|


Lenfoma

Lenf bezi kanseri


Meme Kanseri


Mide Kanseri


Prostat  Mesane Kanseri


Tiroid Kanseri

 

RAHİM AĞZI KANSERİ

RAHİM AĞZI KANSERİ 'NDE ANATOMİ

 • Uterus; korpus ve serviksden oluşmaktadır
 • Uterusu yerinde tutan iki adet ligament vardır. Bunlar Broad ve Round ligamentlerdir. Broad ligament uterus, serviks ve Tubaları yanlardan saran periton olarak yanlarda pelvise tutunmaktadır. Round ligament ise uterusu anterolateralden sararak pelvis ön lateralden inguinal kanalı geçerek superfisiyal fasiada sonlanır.
 • Uterus lenfatik ağ bakımından zengindir ancak serviks daha fazla lenfatik ağa sahipdir. Uterus lenfatikleri önce paraservikal lenf nodlarına oradan eksternal iliak lenfnodlarının en içte yeralan obturatuar lenf nodlarına dökülür buradanda hipogastrik lenfnodlarına ve buradan da kommon iliak ve paraaortik lenf nodlaranı geçmektedir.
 • Pelvik lenfnodlarının drenajı ise kommon iliaklara ve buradanda paraaortiklere olmaktadır.
 • Fundus kısmının lenfatikleri ise genelde broad ligamenti geçerek overlrin lenfatiklerine dökülür ve buradan paraaortik lenfatiklere geçerler. Bazen ise internal, eksternal ve kommon iliaklarada  dökülmektedirler.

 

RAHİM AĞZI KANSERİ 'NDE DOĞAL SEYİR

·        Karsinoma in situ olguları 10-20 yılda invaziv forma dönmektedir.

·        Pelvik lenf nodu yayılma riskleri: evre IA1;%1, IA2:%5-8, IB:%15, IIB:%25-30, IIIB:%50 olarak saptanmıştır.

·        En sık uzak metastaz bölgeleri: akciğer %21, kemik ile karaciğer %12, paraaortik lenf nodları %11, mediasten ve supraklavikular lenf nodu %7 oranında metastaz rastlanır.

 

 

RAHİM AĞZI KANSERİ 'NDE KLİNİK BULGULAR

 • İntraepitelyal ve erken invaziv serviks karsinomları semptomatik hale gelmeden pap smeer testi (papanikoleau testi) ile saptanabilmesi nedeniyle bu test tarama testinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle Amerikan Kanser Derneği 20 yaş ve üzeri kadınlarda ilk başta arka arkaya 2 yıl olmak üzere takip eden yıllarda en az 3 yılda bir pap smear testi kadınlara önerilmektedir.
 • En sık ve erken bulgu post koital kanamadır. Daha ileri durumlarda meno-metroraji  görülmektedir.
 • Vajinal akıntı sıkça rastlanır.

RAHİM AĞZI KANSERİ 'NDE EVRELEME ÇALIŞMASI

 • Hasta genel anestezi altında jinekolog ve radyasyon onkoloğu tarafından pelvik ve rektal muayene yapılmalıdır. Muayene tedavi başlamadan yapılmalıdır. İntrakaviter tedavi yapılacak ise eksternal tedavi başladıktan en geç 2 hafta içersinde yapılmalıdır.
 • FİGO evrelemesinde dikkate alınanlar; klinik bulguları (inspeksiyon, palpasyon, kolposkopi), rötgen bulguları (akciğer, böbrek kemik), endoserviksin küretaj ve bx sonuçları temel alınır.
 • Lenfangiogram, CT ve laparoskopi bulguları evrelemede kullanılmaz.
 • Cerrahi evrelemenin genel sağ kalıma hiçbir katkısı yoktur ancak bazı cerrahlar laparatomiyi özellikle patolojik paraaortik lenf nodşlarının varlığını göstermek için desteklemektedir.
 • FİGO evrelemesi 1995 yılında değiştirilerek evre IB eskiden evre IA2 den büyük serviks kanserlerini kapsarken yeni evrelemede evre IA2 den büyük ve servikse sınırlı 4 cm den küçük lezyonlar evre IB1, 4 cm den büyük olanlar ise evre IB2 olarak sınıflandırılmıştır

RAHİM AĞZI KANSERİ 'NDE EVRELEME (FİGO 1995)

 • Evre I: sadece servikse sınırlı

                        IA1: Derinliği en fazla 3 mm, genişliği 7 mm olan lezyonlar

                        IA2: Derinliği 3 mm den büyük 5 mm den küçük, genişliği 7 mm olan lezyon

                        IB1: 4 cm altındaki lezyonlar

                        IB2: 4 cm üstündeki lezyonlar

 • Evre II: uterusa ve vajenin 2/3 kısmına invaze lezyon

                        IIA: parametrium invazyonu yok

                        IIB: parametrium invazyonu var

 • Evre III: tümör pelvise duvarına yayılmış, vagen 1/3 kısmına yayılmış, hidronefroz yada nonfonksiyone böbrek yapmıştır.

                        IIIA: vagenin 1/3 alt kısmına yayılmış

                        IIIB: pelvik duvara yayılmış veya hidronefroz yapmıştır

 • Evre IV: uzak metastaz yada mesane veya rektum invazyonu olması

                        IVA: rektum yada mesaneye invaze olması

                        IVB: uzak metastaz olması

NOT: Paraaoertik lenf nodları regional lenf nodu olarak kabul edilmemektedir.

RAHİM AĞZI KANSERİ 'NDE HİSTOPATOLOJİK SINIFLANDIRMA

 • %90 skuamöz hücreli, %7-10 adenokanser, %1-2 berrak hücreli kanserdir.
 • Verrukoz karsinom: çok iyi difarensiye epidermoid karsinomun değişik bir tipidir. Lezyon daha çok lokal ilerlemeye meyillidir. Uzak metastaza pek rastlanmaz.
 • Berrak hücreli karsinom; az diferansiye adenoskuamöz karsinom olup prognozu oldukça kötüdür.

RAHİM AĞZI KANSERİ 'NDE PROGNOSTİK FAKTÖRLER

 • Evre, tm volümü, histolojik tip, vasküler veya lenfatik invazyon önemli prognostik faktörlerdir.
 • Evreye bakacak olursak; radikal histerektomi uygulanan evre IB1 olgularında 5 yıllık hastalıksız sağ kalım %90 iken evre IB2 olgularında %72 dir.
 • Bazı yazarlar diploid ve anöploid DNA sı olanlar arasında fark gösterememişlerken bazı yazarlar ise diploid ve tetraploid DNA sı olanların daha kötü prognoza sahip olduklarını belirlemişlerdir.
 • C-myc onkogeni olanların prognozu daha kötüdür.
 • Hastanın anemik olması prognozu kötü yönde etkilemektedir.
 • Diyastolik kan basıncının yüksek olması (>110) prognozo kötü etkilemektedir.

RAHİM AĞZI KANSERİ 'NDE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Karsinoma İn Situ:

 • Bu grup hastaların tedavisi; vaginal kafı bırakılarak veya bırakılmayarak total histerektomi yapılır. Overler ise hastanın yaşı ve durumuna göre korunabilmektedir.
 • Hasta çocuk sahibi olmak ister ise lezyon konizasyon, lazer veya krioterapi ile tedavi edilir.
 • Özellikle cerrahi açıdan medikal inop olan ve serviks ve vajinada multifokal lezyonu olan hastalarda ise intrakaviter RT uygulanabilir (40-50 Gy)

Evre IA

 • Bu grup hastalara total histerektomi yada modifiye radikal histerektomi uygulanabildiği gibi alternetif tedavi olarak intrakaviter RT de uygulanabilmektedir (56-70 Gy). Bu grup hastalarda pelvik lenfnodu metastazı riski %1-5 olduğundan bu grup hastalara pelvik RT önerilmemektedir.

Evre IB-IIA

 • Bu grup  hastalarda tedavi olarak radikal cerrahi veya RT seçimi  çok tartışmalıdır. Modalitelerden birinin diğerine tercihi hastanın genel durumu ve lezyon özelliklerine bağlıdır. İki modalite ile elde edilen sonuçlar benzerdir.
 • Adenokarsinomda endoservikal tutulum eğilimi nedeniyle sonuçların tek başına RT ye eşdeğer olmasına rağmen yazarların çoğu RT+konservatif histerektomiyi önermektedirler.
 • Skuamöz hücreli olgularda radikal histerektomi sonrası, tek başına yada kemoterapi ile kombine adjuvan RT önerilmektedir.

Evre IIB, III, IVA

 • Evre IIB ve III olgularda tedavi tek başına RT dir
 • Evre IVA da  (mesane ve rektum invazyonu) pelvik egzenterasyon veya tüm pelvise eksternal RT uygulanıp ardından intrakaviter brakiterapi veya parametriuma ek doz RT uygulamaktır.
 • RT ile birlikte KT uygulamak sonzamanlarda çakışma konusu olmuştur (hidroksiüre, sisplatin, 5FU, mitomisin C)

RAHİM AĞZI KANSERİ 'NDE Radikal histerektomi sonrası RT

 • Radikal histerektomi uygulanan olgularda yüksek riskli prognostik faktörler varsa adjuvan RT önerilmektedir. Bu risk faktörleri; pozitif pelvik lenf nodu, pozitif yada yakın cerrahi sınır, derin stromal invazyon, lenfatik veya vasküler invazyon olması
 • Pelvik lenf nodu pozitif olan olgulara pelvise 50 Gy RT uygulanmalı
 • Serviksde derin stromal invazyon, cerrahi sınır pozitif olması yada yakın cerrahi sınır olan postop  olgularda pelvisi 50 Gy + brakiterapi ile toplam doz  65-70 Gy RT ye çıkılır.
 • Bir çalışmada cerrahi sonrası adjuvan RT uygulananlar ile sadece cerrahi uygulananlar arasında lokal başarısızlık ve hastalıksız sağ kalımda anlamlı farklar gösterilmiştir.

RAHİM AĞZI KANSERİ 'NDE RADYOTERAPİNİN  YANETKİLERİ

Akut yanetkileri;

 • GİS yanetkileri; Daire, karın ağrısı, proktit, rektal kanama
 • Proktit gelişen olgularında kortizonlu yada antienflamatuarlı fitiller kullanılmaktadır.
 • Sistoüretrite sekonder olarak disüri, pollaküri, noktüri. İdrar genellikle temiz olup bazen mikroskopik veya gros hematüriye rastlanmaktadır.
 • Üriner sistem iltihabı gelişebilir.
 • Akut radyasyon vajiniti gelişebilir. Bunun için 1’e 5 hidrojen peroksit ve su karışımı kullanılarak günlük yada haftada 3 kez vaginal duş yapılmalıdır. Duş mukozit gerileyene kadar haftalık devam edilmelidir.

Geç yan etkileri;

 • LDR brakiterapide rektumun tolere dozu 75 Gy, mesanenin tolere dozu ise 80 Gy dir.
 • Evre I-IIA da %1-2 rektovajinal, vezikovajinal fistül.  %3-5 proktit, sistit gelişirken bu oranlar  Evre IIB-III de %10 ve 15 dir.
 • Gastrointestinal hasar RT de 2 yıl sonra, üriner sistem komplikasyonu ise 3-4 yıl sonra gelişmektedir.
 • 20 yıl takip edilen olguların %2.5 inde üretral darlık görülmüştür.
 • Vajinal darlık nedeniyle disparoni, serviks karsinomu nedeniyle tedavi edilenlerde %31 iken endometrium kanseri nedeniyle tedavi edilenlerde %44 oranında rastlanmıştır.
 • Bu tür olgularda femur boynu kırıklarınada rastlanmaktadır.

 

Soru sor  Cevap oku  Erken teşhis  Hasta takip  Kanser bilgi    İletişim   Forum    Kanser ve Beslenme    Son Gelişmeler     Uzman Görüşü      Makaleler      Tüm Haberler  

Kanser Tedavi Merkezleri     Resmi Kanser Kuruluşları Akciğer kanseri   Meme kanseri     Mide kanseri    Lenfoma    Bağırsak kanseri   Beyin kanseri

Prostat kanseri    Deri ( Cilt ) kanseri    Rahim ağzı kanseri Karaciğer kanseri ve diğer tüm kanserler    radyoterapi    kemoterapi    onkoloji   check up   online doktor

 

Yasal uyarı: Bu sitede yer alan bilgilerin izinsiz olarak kullanılması cezai sorumluluk getirecektir. Tüm hakları sahiplerine aittir.