Kanser ve Beslenme


Kanser Forum


Akciğer Kanseri


Beyin Kanseri


Cilt Kanseri


Erkek Üreme SistemiKanserleri


Diğer Kanserler


Jinekolojik Kanserler


Bağırsak Kanseri Kolon - Rektum


Larinks Kanseri |Gırtlak - Boğaz|


Lenfoma

Lenf bezi kanseri


Meme Kanseri


Mide Kanseri


Prostat  Mesane Kanseri


Tiroid Kanseri

 

TESTİS KANSERİ


TESTİS KANSERİ 'NDE Anatomi;


  Testisin lenfatikleri spermatik kordu takip ederek internal inguinal halkaya ulaşır ordan T11-L4 seviyesi arasındaki retroperitoneal lenfatiklere dökülür. Fakat sol tarafın lenfatikleri renal hilus civarında yoğunlaşır. Lenfogramda sağdan sola daima geçiş olduğunu gösterirken soldan sağa geçiş ise sadece primer nodlar tutulduktan sonra görülür. Daha önce inguinal cerrahi uygulanan hastalarda drenaj ön karın duvarı lenfatikleri yoluyla karşı taraf iliak lenfatiklerinede olmaktadır. Skrotumun cilt ve cilt altı lenfatikleri inguinal ve iliak lenf nodlarına dökülür. Retroperitoneal nodların lenfatiklerin drenajı torasik duktus vasıtasıyla supraklavikular fossadaki, mediastendeki ve bazende aksiler bölgedeki lenf nodlarına gitmektedir.


TESTİS KANSERİ 'NDE  Doğal süreç;


Saf seminomlar lokalize kalmaya veya sadece lenfatik yayılmaya eğilimlidir. Fakat seminom dışı germ hücreli tümörler daha çok hematojen yayılım göstermektedir. Saf seminom olan vakalar tespit edildiğinde %85 hastalık testise sınırlıdır (evre 1). Saf seminom düzenli yayılım izler önce paraaortiklere sonra mediastene sonra supraklavikular fosaysa ilerler. Nadiren geç dönemde hematojen yolla ilerleyerek akciğer, kemik, karaciğer ve beyin yayılımı gösterir. Bir tarafta testis ca tespit edilen hastanın karşı testisinde insitu ca gelişme oranı %2.7-5 dir. Karsinoma insitu tespit edilen hastaların %50 si 5 yıl içinde invaziv ca ya dönüşür. Bu nedenle karşı testis dikkatle izlenmelidir.
Klinik Tablo ve Tanısal Çalışmalar;
Testis ca genellikle skrotumda ağrısız şişlik olarak kendini belli eder.
Non seminamatoz testis ca larda BHCG ve AFP seviyeterinde artma olurken seminamatoz testis ca larda BHCG de hafif artma olurken asıl artış AFP de olmaktadır.
Plesental alkalen fosfataz seviyesi ameliyat öncesi bakılmalıdır çünkü hastalığı takibinde tedaviye cevabı değerlendirirken bunun seviyesine bakılabilir. Sigara içen insanlarda yalancı yükseklik olabilir.
RT uygulanacak hastalara fertilite açısından sperm saklanması önerilmelidir.
Yapılacak tetkiklerde; akciğer grafisi ( nonseminematoz olanlarda toraks BT), abdomen BT (lenf nodlarını değerlendirmek ve karaciğeri değerlendirmek), karşı testise US (insitu ca riskinin %2.7-5 olması nedeniyle) yapılmalıdır.
TESTİS KANSERİ 'NDE  Evreleme;
Royal Marsden Hastanesi Sistemi
Evre I: metastaz bulgusu yok hastalık testise sınırlı
Evre II: abdominal LN pozitif
IIA: LN çapı <2 cm
IIB: LN çapı 2-5 cm
IIC: LN çapı >5 cm
Evre III: supra dyafragmatik ve infradyafragmatik LN tutulmuş
IIIA;B;C evre II’deki gibi
Evre IV: ekstra lenfatik tutulum var.

TESTİS KANSERİ 'NDE  Patoloji;
Germ Hücreli Tümörler:
1-Saf seminomlar:
a) Klasik seminomlar
b) spermatositik seminom; yaşlılarda görülür ve klasik seminoma
oranla daha iyi prognoza sahipdir
c) Sinsityositotrafoblastik hücreli seminom; bunda BHCG seviyesi yüksektir
non seminamatoz germ hücreli seminomlarla karıştırılmamalıdır
2- non seminamatoz germ hücreli ca: bunlar seminamatoz tm lere oranla radyasyona
daha dirençlidirler
a) embriyonal karsinom
b) Yolk sac
c) Koryokarsinom
d) Teratom

TESTİS KANSERİ 'NDE Prognostik Faktörler;
Seminomun tek prognostik faktörü evresidir
Tedavi Yaklaşımı;
Orşiektomi ameliyatı inguinal bölgeden yapılması önerilmektedir çünkü skrotal yaklaşımlarda bu bölgede nüks vakalarının olabileceği düşünülmektedir. Ancak yapılan iki çalışmada skrotal yaklaşımlarda (bx, orşiektomi) nüks vakalarına rastlanmamıştır. Buna rağmen halen bu bölgeler önerilmemektedir.

Evre I senimom:
Paraaortik ln metastazı %15-20 dir bu nedenle paraaortik ve ipsilateral pelvil lenfnodu RT önerilmektedir. Genç hastalarda infertilite riski nedeniyle yapılan çalışmalarda sadeçe paraaortik ışınlmanın ilave pelvik ışnlama yapılanlara oranla önemli farkın olmadığı görülmüştür. Ancak bu hastaların pelvik BT ile uzun bir süre takip edilmesi gerekir. Yapılan üç çalışmanın sonucunda 3 yıllık relaps riski %14-19 dur. 90 hastada relaps saptanmış. 81 tanesi sadece retroperitonal bölgede 5 tanesi ise inguinal bölgede olup bunlar daha önce inguinal yada skrotal cerrahi uygulanan hastalardır 90 hastanın 71 ine salvage RT uygulanmış geri kalanlara ise KT uygulanmış. Bu çalışmalarda genel sağ kalım oranı %99.3 dür. Bu hastalarda geç relaps riski nedeniyle 10 yıl süre ile takipleri önerilmektedir.


Evre II Seminom:
Evre IIA-B de tedavi paraaortik RT dir. Bu hastalarda mediasten RT önerilmemektedir, RT nin kardiyak morbiditesi nedeniyle proflaktik mediasten RT önerilmemektedir. 250 hastadan oluşan çalışmada 8 hastada mediasten nüksü görülmüş bunların 7 sine salvage RT uygulanmış. Paraaortik LN unun boyutuna göre uygulanacak doz ayarlanır.
Evre IIC de (Transvers çapı 5-10 cm) tedavi önceliği çokta netleşmemiştir. Kitle RT volümüne böbreğin tümü giriyorsa yada karaciğerin büyük kısmı giriyorsa önce Cisplatinden oluşan KT kombinasyonu kullanılır (Cis + Vinblasti + Bleomisin = PVB, yada Bleomisin +Etobosid + Cis=BEP) ve geride kalan rezidu kitleye cerrahi yada konsolide RT uygulanır. Eğer kitlenin yeri müsait ise öncelik RT dir, nüks ederse KT uygulanır.
Evre IID; (Transvers çapı >10 cm) ilk tedavi yaklaşımı KT dir, bu hastalarda ilk yaklaşım RT olur ise %40 nüks görülmektedir.


Evre III-IV seminom:
Bu evredeki hastalara 4 kür KT önerilmektedir. Medistende KT sonrası kalan rezidu kitleye konsolide RT uygulaması kardiyak mordite nedeniyle tartışmalıdır ve kabul görmemektedir. Bu hastalarda rezidu kitle takip edilmeli progresde RT verilmelidir.
Seminom Dışı Tm:
Tedavisi cerrahi + KT dir. Bazen cerrahiden sonra rezidu kitle görülebilir bunlarda tekrardan cerrahi önerilmektedir. İlave KT yapılabilir. Bu tümörler radyosensitif olmadıklarından beyin metastazları dışında RT uygulanmaz.TESTİS KANSERİ 'NDE RT Tekniği:
RT planlamasında insizyon skarının tedavi alanı içersine alınması şart değildir. Sadece paraaortik ışınlama dahi yapılsa infertilite açısından karşı taraf testis korunmalıdır. Transvers boyutu >4cm olanlarda doz 35 Gy dir. İlk 25 Gy geniş alandan geri kalan kitleye boost yapılır. KT sonrası progreslerde 25 Gy RT uygulanır. Eğer büyük tm lerde primer RT uygulanıyor ve böbrekle yakın temasta ise sık sık BT çekilip kitle boyutundaki küçülme takip edilmeli ve RT volümü azaltılarak hayati organların aldığı doz azaltılmalıdır. Eğer KT sonrası mediastene büyük kitle var ise RT dozu 25 Gy de sınırlı tutulmalıdır.


TESTİS KANSERİ TEDAVİSİNDE Toksisite;
Testisler 2 Gy ve üzeri dozda kalıcı hasarın oluştuğu görülmüştür.
Cisplatin: nefrotoksikdir
Bleomisin: pulmoner fibrozis
BEP: azospermi yapar ancak hastaların %50 sinde düzelme olmaktadır.

 

Soru sor  Cevap oku  Erken teşhis  Hasta takip  Kanser bilgi    İletişim   Forum    Kanser ve Beslenme    Son Gelişmeler     Uzman Görüşü      Makaleler      Tüm Haberler  

Kanser Tedavi Merkezleri     Resmi Kanser Kuruluşları Akciğer kanseri   Meme kanseri     Mide kanseri    Lenfoma    Bağırsak kanseri   Beyin kanseri

Prostat kanseri    Deri ( Cilt ) kanseri    Rahim ağzı kanseri Karaciğer kanseri ve diğer tüm kanserler    radyoterapi    kemoterapi    onkoloji   check up   online doktor

 

Yasal uyarı: Bu sitede yer alan bilgilerin izinsiz olarak kullanılması cezai sorumluluk getirecektir. Tüm hakları sahiplerine aittir.