Kanser ve Beslenme


Kanser Forum


Akciğer Kanseri


Beyin Kanseri


Cilt Kanseri


Erkek Üreme SistemiKanserleri


Diğer Kanserler


Jinekolojik Kanserler


Bağırsak Kanseri Kolon - Rektum


Larinks Kanseri |Gırtlak - Boğaz|


Lenfoma

Lenf bezi kanseri


Meme Kanseri


Mide Kanseri


Prostat  Mesane Kanseri


Tiroid Kanseri

 

                                         

YUMURTALIK KANSERİ

 

Over  4x2.5x1.5 cm ölçülerindedir.

Lenfatik drenajı renal venler hizasında paraaortikleredir ayrıca eksternal iliak ve inguinallere retrograd olarak giderler.

Over kanserleri daha çok epidermoit tip olup bunlar 5. ve 7. dekatta görülürler. İkinci sıklıkda görülen germ hücreli tümörler ise daha çok 2. ve 3. dekatta görülür.

Over kanserlerinde kalıtımın rolü vardır.

En sık görülen epitelial over tümörleri lenfatik, hematojen ve direkt peritoneal yayılım gösterirler.

En sık paraaortik ve pelvik lenf nodları tutulur. Lokalize hastalıkta %10-25 tutulurken, ileri hastalıkta %80 tutulur.

Otopsi bulgularında tutulun lenf nodu bölgeleri sırasıyla %80 pelvik, %75 paraaortik, %40 inguinal, %50 mediasten ve %50 SKF’ dir.

 

YUMURTALIK KANSERİ 'İNDE Tanı;

Trans vaginal US renkli dopler yapılınca adneksial kitleleri değerlendirmede önemli veriler sunar. Çoğu adneksial kitle maliğn değildir. Premenopozal kadınlarda %5 maliğn iken post menopozal kadınlarda ise daha fazla malignnite sözkonusudur.

BT; Üst abdominal ve retroperitonial lezyonları değerlendirmede önemlidir

CA 125; seröz adenokarsinomda önemli bir belirteçdir. Bu tümörlerin %90 ını belirlerken müsinöz tümörlerin %68’ini belirler. CA 125 tümör yükünü doğru bir şekilde göstermektedir. Cerrahi ve kemoterapi sonrası CA 125 %60’dan az düştüyse 2 cm den büyük rezidüel tümör olması %100 dür. Cerrahiden dolayıda yükselebilir bu yükseklik 3-4 hafta sürebilir. En iyi kullanıldığı yer hastalık tekrarı ve tm progresyonudur.

CA 19-9, CEA; musinöz kistadenokarsinomda önemlidir.

HCG ve AFP; germ hücreli kanserlerde önemlidir. ( Disgerminomda  HCG ni,n hafif artması ancak AFP nin artmaması gerekir)

 

 

YUMURTALIK KANSERİ 'İNDE Evreleme;

Evrelemede The international federation of Gynecology and obstetrics (FİGO) evrelemesi kullanılır. Over kanserlerinde evreleme için cerrahi yaklaşım gerektirir.

I- tümör overlere sınırlıdır

      • IA- tümör tek overe sınırlı, kapsül sağlam, asit veya periton suyunda tm yok

      • IB- tümör her iki overe sınırlı, kapsül sağlam, asit veya periton suyunda tm yok.

      • IC- tümör tek yada iki overde , kapsül rüptüre, over yüzeyinde tm var, asit var, asit suyunda tm var.

II- tm pelvise yayılmış.

·        IIA- tm tup ve uterusa yayılmış, asit yada periton yıkantı suyunda tm yok

·        IIB- tm diğer pelvik dokulara yayılmış, asit yada periton yıkantı suyunda tm yok.

·        IIC- pelvik yayılım var, asit ve pelvik yıkama suyunda tm var.

III- tm pelvis dışında periton veya bölgesel lenf nodu tutulumu var

·       IIIA- pelvis dışında mikroskopik periton metastazı var

·       IIIB- periton metastazı çapı 2 cm altı

·       IIIC- periton metastazı çapı 2 cm den büyük yada bölgesel LAP mevcut

IV- uzak metastaz mevcut

NOT: M1: uzak metastaz olup periton metastazı uzak metastaz olarak kabul edilmemektedir.

     

YUMURTALIK KANSERİ 'İNDE Patoloji;

1) Epitelyat tm: over tümörlerinin %80-90’ını oluşturur, bunlarında %42’sini seröz kistadenokarsinom oluşturur. Seröz tm lerin %30’u bilateral iken musinöz tm lerin ancak %5-10’u bilateraldir.

2) Germ hücreli tm

3) Seks kord stromal tm

 

 

YUMURTALIK KANSERİ 'İNDE Prognostik faktörler;

Prognostik faktörler tümörün evresi, post operatif rezidüel kitle ve tümörün grade’i dir

Evre I,II,III,IV’de 5 yıllık sağ kalım sırasıyle %90, %80, %15-20, %5’den azdır

Histolojik grade özellikle erken evrede önemlidir. Evre I grade 1,2,3 olan hastanın sağ kalım oranları sırasıtla %97, %90, %60 dır

Hastalığın evre ve gradeine göre risk grupları

·        düşük risk grubu: evre I ve grade 1

·        yüksek risk grubu: evre III rezidu kitle (2 cm den küçük) olsun yada olmasın grade 2,3 olanlar. Evre II ve 2 cm nin altında rezidu kitlesi olan aynı zamanda  grade 3 olan vakalar

·        orta risk grubu: arada kalan evre ve grade’ler bu sınıftandır (NOT: evre IV risk gruplarında yoktur)

Düşük risk gruplarında tek tedavi cerrahidir. Orta risk grubunda ise adjuvan abdomino pelvik ışınlama en uygun tedavidir. Lokal ileri hastalıklarda ise tedavi KT + Cerrahidir.

Tedavisi yapılan (cerrahi, KT veRT gibi) hastalara bir süre sonra second-look laparatomi yapılarak tm dokusu normal dokularda aranmaktadır. Laparoskopiye göre bu yöntem çok avantajlıdır. Bu nedenle laparoskopi bu iş için kullanılmamaktadır.

 

Epitelyal Over Kanserlerde Adjuvan Tedavi;

Radyoterapi:

Over kanserlerinde RT hala belirsizliğini korumaktadır. RT volümü tüm peritonu kapsamalıdır. Sağkalıma katkısı sadece cerrahi sonrası rezidu hastalığı olmayan yada minimal olanlarda olmaktadır, yaygın hastalığı olanlarda abdomino pelvik RT nin faydası yoktur. Yapılan bir çalışmada evre I-II hastalarda bir guruba abdominopelvir RT diğer gruba pelvik RT + chlorambucil tedavisi uygulanmış ilk grupda 10 yıllık sağkalım %46, diğerinde ise %31 olmuştur. İntraperitoneal RT de daha çok 32P kullanılır etki ettiği derinlik 1.5-3 mm olduğundan bu tedavide rezidu hastalık olmamalı yada minimal olmalıdır. Ayrıca cerrahiye bağlı yapışıklıklarda radyoaktif maddenin dağılımını önleyeceğinden yapışıklık olan bölgeler RT almamış  olacak ki buda istenmeyen bir konudur.

 

 

YUMURTALIK KANSERİ 'İNDE Kemoterapi:

Cerrahi sonrası 6 kür KT (Cisplatin 50 mg/m2 ve siklofosfamit 750 mg/m2) standart halini almıştır. Yapılan son çalışmalarda Paklitaksel (Taksol) umut verici bir ilaç olmuştur. Yapılan bir çalışmada  bir gruba Cis + taksol diğerine Cis + Siklofosfamit verilmiş ilk grupda sonuçlar daha iyi çıkmış. İntraperitoneal paklitaksel uygulaması ümit vericidir ancak 32P da olduğu gibi bundada yapışıklık olan bölgelere kemoterapotiğin gitmemesi nedeniyle tercih edilmemektedir.

YUMURTALIK KANSERİ 'İNDE Hormonterapi:

Bir faydası yoktur.

 

Disgerminom:

En sık rastlanan maliğn germ hücreli tm dir.over malignensisinin %32 sini oluşturur. %80’i  30 yaşlarında görülür. HCG hafif artarken AFP normaldir. Kan yoluyla akciğer, karaciğer ve beyin yayılımı nadirdir. Çoğunlukla periaortik ve sol hiler lenfatik yayılım olmadan bu uzak yayılımları olmaz. Lokal invazyon ve ekstra kapsüler yayılım nadirdir

Disgerminomlar radyosensitif tm olduklarından  cerrahi sonrası RT uygulanmaktadır. Evre IA’da paraaortik ve ipsilateral pelvik lenf nodlarına  25-30 Gy RT uygulanır. Evre I de 5 yılık sağkalım %100, hastalıksız sağ kalım %90 dır. Hastalık yinelemeleri genellikle KT ile tedavi edilir. İleri evre rezeke edilemeyen hastalarda KT önemli adjuvan tedavidir. Kullanılan kemoterapotikler Cis + Vinblastin +Bleomisin (PVB) diğer  grup ise Bleomisin + Etobosit + Cis (BEC) dir.

 

YUMURTALIK KANSERİ 'İNDE Radyoterapi Tekniklreri:

İntraperitoneal uygulama:

15-20 mCi 32P intraperitoneal uygulamada mikroskopik rezidüel hastalığın tedavisinde kullanılır. Cerrahi sonrası ilk 12 saatte yapışıklıklar oluşmadan uygulanmalıdır. KT uygulanmadan önce 4 mCi Teknisyum 99 uygulanır sintigrafik görüntülerde yapışıklık olup olmadığı değerlendirildikten sonra intraperitoneal RT uygulamır. Yapışıklık varsa uygulanmaz ekstra RT uygulanır. İntraperitoneal uygulamada 2 saat boyunca her 10-15 dakikada bir hasta pozisyon değiştirmeli ve dağılımı kolaylaştırmak için batına masajda uygulanabilir. (10 mCi 32P=30 Gy)

 

Eksternal RT:

Tüm periton alan içine alınmalıdır

Doz değişiminin %5 den az olması için yüksek enerjili foton kullanılmalıdır.

Abdominal doz 1-1.5 Gy lik fraksiyonlarla 22.5-30 Gy sınırlandırılırken, pelvise 1.8-2 Gy lik fraksiyonlarla 45-50 Gy e çıkılmalıdır.

Sağda karaciğerin olduğu bölgeye önden 1 half-value layer  (HVL) blok konarak sağ diyafram ile karaciğer 25 Gy den az doz alması sağlanır. Böbreklerin olduğu bölge arkadan 5 HVL blok konarak böbreklerin alacağı doz 18 Gy de sınırlandırılır

 

Soru sor  Cevap oku  Erken teşhis  Hasta takip  Kanser bilgi    İletişim   Forum    Kanser ve Beslenme    Son Gelişmeler     Uzman Görüşü      Makaleler      Tüm Haberler  

Kanser Tedavi Merkezleri     Resmi Kanser Kuruluşları Akciğer kanseri   Meme kanseri     Mide kanseri    Lenfoma    Bağırsak kanseri   Beyin kanseri

Prostat kanseri    Deri ( Cilt ) kanseri    Rahim ağzı kanseri Karaciğer kanseri ve diğer tüm kanserler    radyoterapi    kemoterapi    onkoloji   check up   online doktor

 

Yasal uyarı: Bu sitede yer alan bilgilerin izinsiz olarak kullanılması cezai sorumluluk getirecektir. Tüm hakları sahiplerine aittir.